Ilmastonmuutos nostaa maapallon keskilämpötilaa ja aikaansaa esimerkiksi rankkasateita ja myrskyjä, tulvia, helleaaltoja sekä kuivuutta. Niillä taas on monia vaikutuksia ihmisille, rakennetulle ympäristölle ja luonnolle. Elinympäristön muutokset vaikuttavat kasvien ja eliöiden elinmahdollisuuksiin ja näin ilmastonmuutos osaltaan heikentää luonnon monimuotoisuutta. Luonnon lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat monilla yhteiskunnan sektoreilla ja toimialoilla ja koskettavat tavalla tai toisella meistä jokaista.

Jotta ilmastonmuutosta voitaisiin hillitä, on globaaleja kasvihuonekaasupäästöjä alennettava merkittävästi. EU on asettanut tavoitteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Lisäksi EU:n tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Suomen kansallisena tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja voimassa olevan ilmastolain (609/2015) tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoteen 1990. Ilmastolain uudistuksen valmistelussa vuonna 2021 ilmastopaneeli suositti kansallisen tavoitteen vaiheistamista siten, että Suomen tulee vähentää fossiilisia ja prosessiperäisiä päästöjä vuoden 1990 tasoon nähden. Eduskunnassa on päivitetty ilmastolakia ja uusi lain säädäntö tuli voimaan 1.3.2023 (423/2022) ja (108/2023).

Kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä rooli Suomen ilmastopolitiikan tavoitteiden saavuttamisessa. Asukkaat arvostavat ympäristöä vaalivia tekoja ja vastuullisuutta voidaan hyödyntää myös kuntamarkkinoinnissa. Usein myös yritysten sijoituspäätökset tai julkiset hankerahoitukset voivat riippua kestävän kehityksen periaatteista. Suomen ilmastolakiin lisättiin tammikuussa 2023 velvoite, mikä lisää kuntien velvollisuutta laatia ilmastosuunnitelma. Kunta voi toteuttaa suunnitelman yksin tai yhdessä alueen muiden kuntien kanssa.

Auran kunta on asettanut vuodelle 2023 tavoitteeksi ilmasto-ohjelman laadinnan ja hyväksymisen. Ilmasto-ohjelma on aloitettu laatimaan yhdessä Auranmaan kuntien ja Valonian kanssa. Ilmasto-ohjelma on Auran kunnan ensimmäinen koko organisaation kattava ilmasto-ohjelma. Ilmasto-ohjelmassa luodaan yhtenäinen perusta kunnan ilmastojohtamiselle ja luonnon monimuotoisuuden suojelulle sekä näiden ohjaus- ja kehittämistoimenpiteille. Ilmasto-ohjelman tarkoituksena on vastata systemaattisen ympäristö- ja ilmastotyön tarpeeseen Auran kunnassa sekä määrittää kunnan roolia kestävänä kehittäjänä ja toimijana. Ilmasto-ohjelma sisältää Auran kunnan ympäristö- ja ilmastopoliittiset tavoitteet vuoteen 2030 sekä toimenpidekokonaisuudet. Ohjelma päivitetään valtuustokausittain. Ohjelmaa valmistellaan kunnan sisäisessä työryhmässä, jonka puheenjohtajana toimi kunnanjohtaja Terhi Källi ja ohjelmatyön etenemisestä ja valmistelusta vastaa tekninen toimiala.

Ilmastonmuutos ei ole ainoastaan lisätyötä aiheuttava ongelma vaan mahdollisuus kehittyä. Se toimii pohjana tulevaisuuden ilmastotyölle, joka ottaa mukaan myös yksityisen sektorin toimijat ja kuntalaiset. Aktiivisella tiedottamisella ja neuvonnalla saadaan myös kuntalaiset mukaan talkoisiin, jolloin ilmasto-ohjelman tavoitteet ulotetaan koskettamaan jokaista Auralaista.

Ilmasto-ohjelman laadinnan tueksi julkaistaan kuntalaisille suunnattu ilmastokysely, jolla kartoitetaan kuntalaisten mielipiteitä ja näkemyksiä ilmasto-ohjelmaan liittyen. Kyselyn vastauksia hyödynnetään ilmasto-ohjelman laadinnassa. Kysely julkaistaan 10.3.2023 ja vastausaikaa on 10.3.2023 – 3.4.2023.

Siirry kyselyyn TÄSTÄ