Taustaa:
Väylävirasto on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022–2029. Väylävirasto laatii valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanoa (Liikenne 12). Liikenne 12 -suunnitelma hyväksyttiin eduskunnassa 1.7.2021. Lausunto pyydettiin toimittamaan Lausuntopalvelun kautta 15.9.2021 mennessä.  

Vuosien 2022–2029 investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Investointiohjelmassa linjataan lähivuosien tärkeimmät liikenneinfrahankkeet ja niiden mahdollinen toteuttamisjärjestys. Investointiohjelmaa hyödynnetään muun muassa valtion talousarvioesityksen valmistelussa. Ohjelma sisältää isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia, pienempiä parantamishankkeita sekä EU-tuella tai yhdessä kaupunkiseutujen tai elinkeinoelämän kanssa rahoitettavia hankkeita. Hankeyhtiöiden kautta rahoitettavat hankkeet, jo päätetyt kehittämishankkeet sekä osa perusväylänpidon toimenpiteistä eivät sisälly investointiohjelmaan.  

Lausuntokierroksella saatu palautekokonaisuus huomioidaan valtion väyläverkon investointiohjelman viimeistelyssä ja seuraavan investointiohjelman valmistelussa. Väylävirasto on pyytänyt tarkastelemaan investointiohjelman luonnosta erityisesti ennalta annettujen kysymysten kautta. 

Auran kunnan lausunnosta:
Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteista liikenneturvallisuus ei ole noussut riittävän keskeiseksi
investointiohjelman tavoitteeksi. Varsinais-Suomessa valtatieltä 9 puuttuvat liikenneturvallisuuden kannalta välttämättömät parannustoimenpiteet. Valtatie 9:n yhteysväli Turku–Tampere on keskimäärin muuta päätieverkkoa vaarallisempi. Yhteysvälillä sattuu vuosittain 25 henkilövahinko-onnettomuutta ja 4 ihmisen kuolema. Tästä ikävänä esimerkkinä viimeisin Aurassa tapahtunut kuolonkolari 17.8.21. Ysitien turvallisuuden kokonaisvaltainen edistäminen on näin ollen erittäin tärkeää ja perusteltua. Investointiohjelmaan tulee lisätä Liedon aseman ja Auran välisen leveäkaistatien nelikaistaistamisen rakentamisrahoitus.

Väylävirasto on osoittanut suunnittelumäärärahan 9 – tien  koko Lieto as – Loimaa välin kehittämisen suunnitteluun. Kolmen ohituskaistaparin suunnitelmat Aura – Loimaa ovat meneillään ja valmistumassa ensi vuonna. Lisäksi Väyläviraston suunnittelumääräraha on olemassa myös Auran keskustan Yhdystien kohdan liikennejärjestelyjen suunnitteluun. Nämä tarvitaan myös investointiohjelmaan. 

Vain noin kolme kuukautta sitten uutisoitiin, että leveäkaistatien (Lieto as – Aura, noin 8 km) nelikaistamisen yksityiskohtainen suunnitelma on tullut valmiiksi. Leveäkaistatien yksityiskohtainen tiesuunnitelma on vanhentunut jo kertaalleen kuusi vuotta sitten. Nyt kun suunnitelma on uudelleen valmis, tämä hanke ei ole kuitenkaan mukana investointiohjelmassa. Vastaavia leveäkaistateitä ei Suomessa enää
juuri ole ja siinä ei osata ajaa tien edellyttämällä tavalla. Kolareita tieosuudella on keskimääräistä enemmän ja vakavan onnettomuuden mahdollisuus on enää ajan kysymys. Lisäksi VT 9 on osa laajempaa TEN-T verkkoa ja Turun ja Tampereen kehitysväylää ja yhteys on sisämaahan ja Tukholmaankin. Leveäkaistatielle liittyy juuri Aurassa myös Kantatie 41 liikenne ja liikenne on siksi nyt moottoritietasoista.

Auran kunta esittää Väyläviraston investointiohjelmaan lisättäväksi
Tieliikenteen kehittämishankkeet:
Vt 9 Lieto–Aura leveäkaistatien nelikaistaistus
Kevyen liikenteen kehittäminen:
Aurajoentien, tie 222 puuttuva pyörätie Aura- Lieto

Auran kunnan lausuntoon pääset tutustumaan kokonaisuudessaan https://www.lausuntopalvelu.fi/FI