Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 19.11.2020 antanut tiedoksi oheisen Tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen koskien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä ajalla 26.11. – 25.12.2020.

Tiedote AVI:n sivuilla http://www.avi.fi/web/avi/-/varsinais-suomessa-kokoontumisrajoitukset-kiristyvat-lounais-suomi-

Määräys

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite).

Määräys on voimassa ajalla 26.11.–25.12.2020. Tällä päätöksellä kumotaan Varsinais-Suomen kuntien alueiden osalta 22.9.2020 annettu aluehallintoviraston määräys.

Perustelut

Tartuntatautilain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.

Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, aluehallintovirasto voi päättää alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä, jos kyseisten rajoitusten tekeminen on tarpeen usean kunnan alueella. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Säännöksen 3 momentin mukaan edellä 1 momentissa tarkoitetut päätökset tehdään enintään yhden kuukauden ajaksi. Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole.

Aluehallintoviraston rajoituspäätösten tarkoituksena on tartuntatautilain 1§:ssä säädetyin tavoin ennaltaehkäistä tartuntatautitilanteen pahenemista. Syyskuussa sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevan rajoitusmääräyksen asettamisessa on huomioitava muuttunut tartuntatautitilanne. Edellä mainitun tilanneraportin perusteella COVID-19-tapaukset ovat lisääntyneet, minkä vuoksi sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä koskevia rajoituksia on kiristettävä. Tämänhetkisen arvion mukaan syyskuussa voi järjestää enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Lisäksi yli 50 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on tämänhetkisen arvion mukaan mahdollista, jos turvallisuus voidaan varmistaa asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla. Jos epidemiologinen tilanne muuttuu, tulee aluehallintovirasto tarkastelemaan tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstä uudestaan.

Yleisötilaisuuden ja yleisen kokouksen järjestäjän velvollisuutena on huolehtia siitä, että tilaisuus pystytään järjestämään osallistujille turvallisella tavalla. Tämän vuoksi tapahtumajärjestäjän on tarvittaessa tehtävä tilaisuutta koskevia eriyttämisjärjestelyjä, joiden avulla yleisö voidaan jakaa erillisiin yleisölle tarkoitettuihin alueisiin. Eriyttäminen, alueiden välinen liikkuminen ja alueelle sallittu enimmäishenkilömäärä määräytyvät tapahtumajärjestäjän harkinnan mukaan siten, että ne tosiasiassa mahdollistavat opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeen (liite 1) noudattamisen. Jokaiselle erillisalueelle voi olla tarpeen järjestää omat tai käyttöporrastetut kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta.

Tämä määräys on välttämätön tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa lääninlääkäri Maria Raitakari, puh. 0295 018 000 (vaihde).

KOKO PÄÄTÖS: LSAVI TTL 58 § yleisötilaisuudet Varsinais-Suomi_19.11.2020_10862 (pdf)

OKM ja THL 21.09.2020: Ohje yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin ja julkisten tilojen käyttöön (pdf)