Ilmoitustaululla – på anslagstavlan 14.2.-26.3.2020

ILMOITUS JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSISTÄ KOSKIEN JÄTETAKSAA

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on kokouksissaan 21.11.2019 ja 5.12.2019 päättänyt Lounais-Suomen jätetaksasta 1.1.2020 alkaen.

Pöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.turku.fi

Valitusaika päättyy 16.3.2020

MEDDELANDE GÄLLANDE AVFALLSHANTERINGSNÄMNDENS BESLUT OM AVFALLS-TAXA

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd har vid sitt möte den 21.11.2019 och 5.12.2019 god-känt avfallstaxan och avgifter fr.o.m. den 1.1.2020.

Mötesprotokollen och anvisningarna för besvär finns framlagda till påseende i 30 dagars tid fr.o.m. den 13.2.2020 i datanätet www.turku.fi/sv

Besvärstiden går ut den 16.3.2020