Tiedote 5.6.2019

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen Pöytyän, Auran, Marttilan ja Kosken tl kuntien pohjavesialueille

Pöytyän, Auran, Marttilan ja Kosken Tl kunnat päivittävät ja laativat yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat kaikille kuntien pohjavesialueille. Suunnitelmissa huomioidaan myös kuntien käytössä olevat vedenottamot muiden kuntien pohjavesialueilla. Päivitystyö on käynnissä ja siitä vastaa konsultti. Kuntien pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset on tarkistettu ELY-keskuksen toimesta vuosien 2017 – 2018 aikana.

Suojelusuunnitelman tarkoituksena on pyrkiä suojelemaan pohjavesialueet ehkäisemällä pohjaveden laadun heikkenemistä ja säilyttämään pohjavesiesiintymien antoisuudet ennallaan. Suojelun ensisijaisena tavoitteena on kaikkien uusien riskien välttäminen ja olemassa olevien riskien minimointi. Suojelusuunnitelmassa kuvataan pohjavesialueiden hydrogeologisia olosuhteita, pohjaveden laatua sekä riskejä. Pohjavesiolojen ja riskien kartoittamiseksi tullaan suorittamaan myös maastokäyntejä pohjavesialueilla. Selvitysten pohjalta määritellään suojelutoimenpiteet.

Suojelusuunnitelman yhteydessä tehdään kuntien ja Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa yhteistyössä riskikartoituskysely, joka tullaan lähettämään pohjavesialueilla sijaitseville kiinteistöille. Kyselyn tarkoituksena on saada lisätietoa kiinteistöjen maalämpöjärjestelmistä, kiinteistöillä sijaitsevista öljysäiliöistä ja säilytettävistä kemikaaleista sekä maataloudesta ja jätevesijärjestelmistä. Jätevesijärjestelmien uudet vaatimukset tulee täyttyä pohjavesialueilla 31.10.2019 mennessä.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma tulee valmistuessaan kuntien internetsivuille kaikkien nähtäville ja kommentoitavaksi.