TARJOUSPYYNTÖ AURAN ASEMANSEUDUN TAAJAMAN POHJAKARTAN LAADINNASTA

Auran kunta uudistaa asemakaavan pohjakarttaa Asemanseudun taajamassa. Nykyinen vuonna 2013 laadittu digitaalinen pohjakartta (Destia Oy) on jo monilta osiltaan päivitystä vaativa.

Pyydämme tarjoustanne julkisen hallinnon suosituksen (JHS 185: Asemakaavan pohjakartan laatiminen) mukaisen asemakaavan pohjakartan kartoitustyöstä liitteessä esitetyltä, noin 1300 hehtaarin laajuiselta alueelta. Kartoitus tehdään EUREF-koordinaattijärjestelmään (GK23) ja N2000-korkeusjärjestelmään. Käytettävä mittausluokka on 2. Työhön sisältyy myös kiinteistörajaelementin laadinta maastotöineen. Tilaaja edellyttää, että kartoitustyö valmistuu viimeistään joulukuussa 2024.

Aura kartoitettava alue (pdf)

  • Tarjoajille annetaan tiedoksi, että Turun seudun ilmakuvaus 2023-aineistoon voi tutustua osoitteessa: https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/turun-seudun-ilmakuva-2023
  • Kartoituksen tekevä konsultti saa käyttöönsä nykyisen pohjakartan dwg-tiedostot, jotka on laadittu korkeusjärjestelmässä N2000.
  • Destia Oy:n tekemän kartoituksen rajaelementti päivitettiin uudelleen käyttäen vuoden 2007 kartoituksen mitattuja pyykkejä ja muilta osin Maanmittauslaitoksen raja-aineistoa. Kartoitus on Maanmittauslaitoksen tarkastama ja hyväksymä.

Kartoitus tulee tehdä aiemmassa kartoituksessa käytettyjä tasoasetuksia noudattaen. Rakennukset esitetään pohjakartalla seinälinjojen mukaan, harjaviivallisina ja korkeuskäyrät katkottuina. Kartalla korkeuskäyrät esitetään 1 metrin välein, käyttäen tarvittaessa 0,5 metrin apukäyriä. Pohjakartan käyttömittakaava asemakaavoituksessa on 1:2000.

Tarjoushinnan tulee sisältää kaikki hankinnan kustannukset, kuten henkilöstö-, matka-, laite-, materiaali- ja kopiokulut. Kartat laaditaan ilmakuvaus-/laserkeilausaineiston perusteella ja täydennetään tarvittavilla maastomittauksilla. Kartoitustyössä voidaan hyödyntää myös ortokuvia, jotka on teetetty osana hankintaa Turun seudun ilmakuvaus 2023 (TerraTec Oy). Hintaan sisältyy myös pohjakartan toimittaminen pohjakarttoja tarkastavalle viranomaiselle. Tarkastustyö teetetään eri toimeksiantona. Tarkastuksessa hyväksytty numeerinen aineisto luovutetaan tilaajalle AutoCAD-yhteensopivana vektoritiedostona sekä PDF-tiedostona. Tarjouksesta on tultava selkeästi esille mahdollisten alihankkijoiden osuus tarjottavasta työstä. Tilaaja ei sitoudu ostamaan erillishinnoissa tarjottuja tuotteita.

Konsultin valintaperusteena on hankinnan kokonaistaloudellisuus (halvin tarjoushinta). Edellytetään, että tarjoajalla on kokemusta asemakaavojen pohjakarttojen laadinnasta. Auran kunta pidättää oikeuden perustellusta syystä olla hyväksymättä mitään tarjousta. Sopimuksessa noudatetaan KSE2013 konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kaksi kuukautta.

Täytettävä tarjouslomake (pdf)

Tarjous tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen kunta@aura.fi 22.4.2024 klo 12.00 mennessä.
Aiheeksi kirjoitetaan ”Tarjous Auran Asemanseudun pohjakartan laadinnasta”.

Lisätietoja hankkeesta antaa aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, jonka puhelinnumero on 040 1980 801 ja sähköposti olli-pekka.hannu@poytya.fi.

27.3.2024

Olli-Pekka Hannu
aluearkkitehti