Auran kunnan talouden tasapainottamisohjelman valmisteluun liittyvä yt-menettely päättyi neuvotteluryhmän osalta 16.5.2024. Neuvotteluiden kohteena oli edellisessä neuvottelussa avoimeksi jääneet henkilöstön vapaaehtoisten lomautusten, talkoovapaiden ja palkattomien lomarahavapaiden toteutustavat. Tasapainottamistoimenpiteiden myötä arvioidaan saavutettavan noin 1,7 miljoonan euron sopeutus ohjelmakaudella 2024–2026.

 Toiminto Esitys
Tulojen lisäys 185 000
Menovähennysarvio henkilöstö 670 000
Menovähennysarvio palveluiden ostot 320 000
Menovähennysarvio aineet, tarvikkeet ja tavarat 14 000
Menovähennysarvio avustukset, investoinnit, konserni- ja toimielintarkastelu 519 000
Yhteensä 1 708 000

 

Myönteistä on, että henkilöstöön kohdistuvilta raskaimmilta toimenpiteiltä, kuten irtisanomisilta ja pakollisilta lomautuksilta vältytään ainakin tässä vaiheessa. Ohjelman toteutuminen vaatii kuitenkin kaikilta toimintatapojen muutoksia nykyiseen verrattuna. Tavoitellut kustannussäästöt saavutetaan muun muassa kiinnittämällä huomiota poissaoloihin, sijaisten käyttöä vähentämällä ja tehtävänkuvia tarkastelemalla. Kun henkilöstön osalta tapahtuu joko eläköitymisiä tai vapaaehtoisia irtisanoutumisia, ensisi-jainen toimintapa on tarkastella, voidaanko tehtävä hoitaa sisäisin järjestelyin.

Neuvottelut sujuivat kokonaisuutena erittäin rakentavasti. Kummallakin osapuolella oli aito ja ratkaisuhakuinen työskentelytapa. ”Erityisen tyytyväinen olen käytyjen neuvottelun osalta siihen, että tuntui siltä, että sekä työnantajan että työntekijöiden edustajat olivat samalla puolella pöytää”, toteaa kunnanjohtaja Terhi Källi neuvotteluiden jälkeen. Yhteinen lähtökohta neuvotteluille oli päästä sellaiseen neuvottelutulokseen, mikä aiheuttaisi vähiten haittaa palveluille ja henkilöstölle. Neuvotteluissa sovittiin myös ohjelman toteutumisen seurannasta ja raportoinnista.

Muita kuin henkilöstöön kohdistuvia säästöjä haetaan tulonlisäyksistä, esimerkiksi taksojen ja maksujen korotuksina. Menoleikkauksia kohdistetaan palveluiden ostoihin, hankintoihin ja vapaaehtoisiin avustuksiin. Lisäksi suunnitelmissa on muun muassa määräaikaisesta kotihoidontuen kuntalisästä luopuminen vuoden 2025 alusta sekä investointien jaksottaminen tai lykkääminen. Ohjelmaan sisältyy myös toimenpiteitä, joiden vaikutukset säästöjen näkökulmasta selviävät valmistelun edetessä.

Yhteistyöryhmä päätti omalta osaltaan YT-neuvottelut ja esittää kunnanhallitukselle ohjelman hyväksymistä. Valtuustoon talouden tasapainottamisohjelma menee kesäkuussa.

Lisätiedot: kunnanjohtaja Terhi Källi, terhi.kalli@aura.fi/040 630 53 40