Matka kohti Auran nuorisoteatterin aikakautta on alkamassa! Nyt on aika visioida! Tervetuloa seuraamaan uutta blogia, joka on ensimmäinen laatuaan Auran kunnan verkkosivuilla. Jatkossa täällä julkaistaan nuorisoteatteri aiheeseen liittyviä kirjoituksia suunnittelijoiden ja yhteistyökumppaneiden sekä toimintaan osallistuvien voimin.

Tämän blogin tarkoitus on olla apuna nuorisoteatterin suunnittelussa ja käytännön toteuttamisessa arkistoiden prosessin vaiheita, tarinallisuutta hyödyntäen – tallentaen historiaa, joka on vielä tässä kohtaa matkaa edessä.

Uusi monipuolinen kulttuuripalvelu suunnitteilla!

Auran kunnan kulttuuripalveluiden kentälle on suunnitteilla uusi yhteistyöllä tuotettava palvelu: Nuorisoteatteri! Tavoitteena on alueen kulttuuriharrastusmahdollisuuksien lisääminen ja osallisuuden mahdollistaminen teatteritoiminnan avulla. Nuorisoteatteritoiminta tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia harrastamiseen ja itseilmaisuun, kuten esimerkiksi: käsikirjoittaminen, näytteleminen, lavasteiden teko, audiovisuaalinen ilmaisu, maskeeraus, tanssi ja kehonhallinta.

Auralaisille nuorille tehtiin viime syksynä kysely koskien kulttuuriharrastusmahdollisuuksia sekä tarpeita ja toiveita niitä koskien. Eniten kiinnostusta herättivät: media, valokuvaus, musiikki, tanssi, teatteri ja kuvataide. Jos kulttuuriharrastus olisi mahdollista aloittaa Aurassa, niin 46% vastaajista ilmoitti olevansa kiinnostunut harrastuksen aloittamisesta (5-9. –luokkalaisista vastasi 44%).

Uusi, laajempi laki kuntien kulttuuritoiminnasta, joka tukee myös monilta osin tätä prosessia, hyväksyttiin maaliskuussa. Laissa on mainittu mm. kuntien tavoite ”tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen”.

Taiteiden ja kulttuurin harrastamista tukevat myös tutkimustulokset

Lapsilla ja nuorilla taiteiden ja kulttuurin ohjatun harrastamisen on havaittu voivan parantaa:
∙ luovaa ja kriittistä ajattelua,
∙ ongelmanratkaisu- ja päättelykykyä,
∙ strategista ajattelua ja riskinottokykyä,
∙ tietojen käsittelyä ja päätöksentekoa,
∙ lukutaitoa ja kielen kehitystä (esim. teatteriharrastus, kirjaston ja museon käyttö tai musiikkiharrastus), sekä
∙ matemaattisia saavutuksia (erityisesti musiikkiharrastus).

Taideharrastuksessa on mahdollista oppia itsetuntemusta ja itseilmaisua, tunnetaitoja, sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa taiteellisen harrastuksen tarjoamassa turvallisessa tilanteessa. Nuorisoteattereiden vaikutuksia on tutkittu myös opinnäytetöihin. Kotkan nuorisoteatterista tehdyssä tutkimuksessa keskeisinä tuloksina oli nuorten sosiaalisten taitojen kehittyminen taiteellisten taitojen kehittymisen rinnalla. Yleisin uusista asioista oli rohkeus ja esiintymispelon väheneminen. Sosiaalinen osallistuminen ja kulttuurin harrastaminen liitetään myös hyvään mielenterveyteen.

Teatteriharrastaminen tukee myös nuoren tulevaa työelämää, monissa ammateissa tarvitaan ilmaisutaitoja ja luovaa, innovatiivista ajattelua. Myös oma kokemukseni on tämä Tampereen Komediateatterin näyttelijäntyön linjan käyneenä. Teatterin ja draaman vaikutuksia elinikäiseen oppimiseen on tutkittu myös kansainvälisellä tasolla: Taitojen on todettu kehittyvän omalla äidinkielellä kommunikoinnissa, oppimaan oppimisessa, ihmisten ja kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa, sosiaalisissa taidoissa ja kansalaistaidoissa, yrittäjyydessä ja kulttuurisessa ilmaisussa.

Opiskelen tällä hetkellä kulttuurituotannon (YAMK) koulutusohjelmassa ja tulen tekemään kehittämistyötä tämän projektin eteen osaltani myös opintojeni kautta. Erityisesti nuorten kokemukset eli teatterin toteutuksella saatavat tulokset ovat kiinnostukseni kohteena. Mutta ennen kun pääsen niitä tuloksia tarkastelemaan työni kautta, keskitytään ideoimaan omaleimainen ja monipuolinen palvelukokonaisuus!

Nuorisoteatteri kunnan hyvinvointikertomuksessa

Oman kotikunnan eri ikäryhmille tuotettavia palveluita on mahdollisuus tarkastella hyvinvointikertomuksen kautta. Ennakkovaikutusten arviointia kunnissa tehdään hyvinvointikertomustyössä, jossa kulminoituu myös paikallisen yhteistyön ydin konkretian tasolla tavoittein ja seurantamittarein.

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa myös siihen, mitä valitaan Auran kärkitavoitteiksi hyvinvointikertomuksessa aloitettavan teatteritoiminnan kautta. Painotetaanko esim. laadullisia vai määrällisiä tuloksia vuositasolla? Voisiko yhteistyöllä saavuttaa jotain uusia innovaatioita toiminnan rinnalle viihtyvyyttä ja sitä kautta hyvinvointia tukemaan?

Vetovoimainen, yhteisöllisiä palveluita tuottava kunta

Varsinais-Suomen alueella hyvinvointikertomuksen kuntien lausuntakierroksella nähtiin alueen vetovoiman olevan kiinteästi yhteydessä hyvinvointiin liittyviin asioihin, kuten turvallisuuteen, houkutteleviin asumisympäristöihin, hyviin liikenneyhteyksiin, terveydenhuollon-, koulutuksen-, ja varhaiskasvatuksenpalveluihin sekä monipuolisiin kulttuuripalveluihin.

Auran kunnan sijainti mahdollistaa hyvien liikenneyhteyksiensä myötä osallistumisen palveluihin yli kuntarajojen. Esiselvityksen aikana ilmeni, että osallistujia voisi hyvin olla tulossa myös naapurikunnista.

Nuorisoteatteritoiminnassa on myös yhteisöllisiä tavoitteita pidemmällä tähtäimellä. Varsinais-Suomen hyvinvointikertomuksessa nousi esille erityisesti yksinäisyyden kokemus alueella ikäihmisten osalta. Tähän niin arjen koettu kulttuuri, kuin paikalliset palvelut ovat mitä parhain lääke, kunhan ne on tuotettu saavutettavasti. Ehkäpä voimme tulevaisuudessa tarjota myös nuorisoteatterissamme tuotettavia esityksiä palveluasumisen yksiköihin? Vapaaehtoistyölle rakennetaan teatteritoimintaa suunniteltaessa myös kestävä malli, joka mahdollistaa eri ikäisten osallisuuden esim. juuri eläköityneet voisi olla hyvin yksi kohderyhmä.

Voimavarojen panostus paikallisten palveluiden tuotantoon

Maakunta- ja soteuudistuksen päätyttyä, on mielestäni hyvä keskittää kunnissa tehtävä työ erityisesti paikallisen palvelutarjottimen kokoamiseen ja puuttuvien palveluiden tuottamiseen. Kunnille ei niin perinteinen piirre, kokeilukulttuurin omaksuminen, on tätä päivää. Hyvinvoinnin kehittämisen näkökumasta erilaisten hankkeiden kautta tehtävät innovaatiokokeilut antavat mahdollisuuksia kehittämiseen ja hyvien käytänteiden löytämiseen perustyön ohella. Hankkeille ja kehittämiselle pitää olla kuitenkin aikaa, joten paras tapa hanketyön toteuttamiseen on sitouttaa jo olemassa olevat toimijat siihen, mihin voimavarat suunnataan, jotta olemassa olevat resurssit voidaan suunnata yhteiseen hyvää mahdollisimman tehokkaasti.

Kohdennettuun asiakasohjaukseen ja neuvontaan on laitettu panoksia viime vuosien sotevalmistelussa ja näiden uusien hyvien käytäntöjen suunnittelu jatkuu esim. elintapaohjauksen palvelutarjotin ja www.asiakasneuvonta.fi. Ehkäpä elintapaohjauksen kautta voisi tulevaisuudessa tarjota esim. mielenterveyttä tukevia kulttuurihyvinvointipalveluita. Ja ehkä jälkimmäisellä sivustolla voisi jatkossa tarjota esim. kulttuurikaveripalvelua, joka mahdollistaisi paikallisiin kulttuuripalveluihin, kuten nuorisoteatteriin tutustumisen seurassa, tarvittaessa avustettuna? Nuorisoteatteri antaa monenlaiset mahdollisuudet myös tuotteistamiseen.

Yhdessä luovasti ideoiden eteenpäin

Prosessia luotsataan eteenpäin paikallisten toimijoiden, niin yhdistysten, yritysten kuin yksityishenkilöiden kanssa yhteisvoimin. Kunnan vapaa-aikatoimen kanssa yhteistyössä projektissa ovat jo Auranlaakson kansalaisopisto ja Auran Nuorisoseura ry. Myös mahdollisuudet synergiaetuihin tulevan monitoimitalon sisällä, jonka palveluista nuorisoteatteri on yksi, antavat uudenlaisia mahdollisuuksia yhteistyöhön. Sidosryhmät ovat iso tekijä laadun ja huikean brändin takeena.

Nyt on aika ilmoittautua yhteistyökumppaniksi projektiin! Yhteistyön idea voi olla pieni tai suuri. Tule mukaan luomaan kanssamme kestävää nuorisoteatteribrändiä oheispalveluineen! Ajatellaan isosti, paikalliset tarpeet edellä, elämyksellisyys syntyy luovista ideoista!

Kiitos teille, jotka olette jo olleet yhteydessä asian tiimoilta! Hyviä yhteistyöideoita on jo lähtenyt liikkeelle! Näistä lisää tulevissa blogikirjoituksissa! Tulevaisuuden visiointi on nyt aktiivista, joten kannattaa olla kuulolla!

Marjaana Tamminen
vapaa-aikasihteeri & hyvinvointikoordinaattori
vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut

Aiemmin tapahtunutta ja tilanne nyt:

Esiselvityshankkeen 9-12/2018 tulokset

– Tilanne 14.5.2019:
∙ Turuntie 1 osoitteessa sijaitsevaan kiinteistöön, entisen Valintatalon, tulevan monitoimitalon tiloihin, on varattu harjoitustilat tulevalle nuorisoteatterille.
∙ Jatkohankkeen (Leader) hakuprosessi on käynnissä.