Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista 1.1.2023 alkaen

Siirry Varhan verkkosivuille

Varhan sähköinen asiointi ja lomakkeet

Palvelut 1.1.2023 alkaen

Vuoden alusta sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät kuntien ja kuntayhtymien vastuulta hyvinvointialueelle. Uudistuksen myötä Auran perusturvan yksiköt henkilöstöineen siirtyvät 1.1.2023  Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan hallinnoitavaksi. Tästä johtuen myös vastuu sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvän tiedon julkaisemista, ajantasaisuudesta ja päivittämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.

Palvelut asiakkaille jatkuvat vuoden alusta toistaiseksi pääasiassa samalla tavalla kuin aiemminkin ja asioit pääasiallisesti oman asuinkuntasi tutuissa palveluissa ja toimipisteissä tuttujen ammattilaisten kanssa. Puhelinnumerot pysyvät samoina, mutta kunnan vaihde ei enää vuodenvaihteen jälkeen välitä sote-palveluiden puheluita, vaan puhelut ohjautuvat Varhan vaihteen kautta.

Varhan puhelinvaihteiden numerot ovat:

 • turkulaisten sote-palveluiden vaihde, p. 02 266 0000
 • muiden kuntien sote-palveluiden vaihde, p. 02 772 3111
 • Tyks sairaalapalveluiden vaihde, p. 02 313 0000
 • Pelastuslaitoksen vaihde, p. 02 263 3111

Ikäihmisten neuvonta

Ikääntyneiden palveluissa jo asiakkaina olevien asiointinumerot säilyvät samoina. Ainoa muutos on se, että uusien asiakkaiden tulee ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjaukseen.

Varsinais-Suomen keskitetty ikääntyneiden asiakasohjaus
suomeksi p. 02 262 6164 (ma–pe 9–15)
ruotsiksi p. 02 262 6174 (ma–pe klo 9-12)

Kaikki hyvinvointialueen palvelut löytyvät Varhan verkkosivuilta. Sivusto on alkuvaiheessa suppea, mutta sivusto ja sieltä löytyvät palvelutiedot täydentyvät koko ajan. Jatkossa sivustolta löytyvät koottuna kaikki hyvinvointialueen palvelut sekä ajankohtaiset uutiset palveluihin liittyen.

1.1.2023 lähtien sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen palautteet tulee antaa osoitteessa www.varha.fi/palaute

Linkki Varhan verkkosivuille: Varsinais-Suomen hyvinvointialue

————————————————————

Kotihoidon palveluiden tavoitteena on vahvistaa, tukea ja ylläpitää asiakkaan hyvää elämää, toimintakykyä ja osallisuutta sekä mahdollistaa turvallinen ja hyvä asuminen kotona. Kotihoito on asiakkaalle kotiin annettavaa kodinhoitoa ja henkilökohtaista huolenpitoa sekä sairauden- ja terveydenhoitoa. Palvelua voi saada, kun ikä, sairaus tai muusta syystä johtuva toimintakyvyn alentuminen estää jokapäiväisistä toiminnoista selviytymisen ilman omaisen tai toisen henkilön apua. Avuntarve voi olla tilapäistä tai säännöllistä ja jatkuvaa.

Kotihoito perustuu asiakkaan toimintakyvyn monipuoliseen arviointiin ja sen perusteella asiakkaan kanssa yhdessä laadittavaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.

Kotihoidon toimintaperiaatteena on tukea asiakkaan omatoimisuutta ja osallisuutta. Kotihoito huomioi asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja yksilöllisyyden.

Kotihoito toimii kaikkina viikonpäivinä klo 7.00–21.00.

Kotona asumisen tueksi järjestetään myös tukipalveluja, joita ovat ateriapalvelu, turvapuhelinpalvelu, asiointi- ja kauppakassipalvelu sekä vaatehuoltopalvelu.

Tiedustelut ja kotikäyntipyynnöt:

 • Kotihoidon vastuuhenkilö ja esimies: avopalvelun ohjaaja, puhelinaika ma-to klo 11.00 – 12.00. Puh. 040 507 3492
 • Vastaava sairaanhoitaja, soittoaika ma-pe klo 11.00 – 12.00. Puh. 0400 243 980
 • Kiireelliset kotihoidon asiat, puh. 050 336 9015

Ohjausta ja neuvontaa ikäihmisille

Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- ja palveluohjausnumero: 02 262 6164. Avoinna arkisin klo 9 – 15.

Tukipalvelut

Kotona asumisen tueksi järjestetään myös tukipalveluja, joita ovat ateriapalvelu, turvapuhelinpalvelu, asiointi- ja kauppakassipalvelu sekä vaatehuoltopalvelu. Tukipalvelut ovat maksullisia ja tarveharkintaisia.

 

Ateriapalvelu

Auralaisilla eläkeläisillä on mahdollisuus ruokailla palvelukeskuksessa päivittäin klo 11.00-13.00. Ateria on mahdollisuus saada kotiin kuljetettuna, jos liikkuminen kodin ulkopuolella on vaikeaa. Viikonlopun ateriat kuljetetaan kuitenkin jäähdytettyinä perjantaisin tai arkipyhien aattona.

Turvapuhelin

Turvapuhelinpalvelulla tuetaan asiakkaan turvallisuuden tunnetta ja mahdollistetaan avunsaanti hätätilanteessa, kun asiakkaan toimintakyky on alentunut ja/tai asiakas asuu yksin. Turvapuhelinhälytyksiin vastaa kotihoidon hoitaja tai Turvatiimi. Turvapuhelinpalvelu toimii kaikkina vuorokauden aikoina.

Asiointipalvelu

Asiointi- ja kauppapalvelua saa, kun asiakkaan asioiminen pankissa, postissa tai kaupassa ei onnistu toimintakyvyn alentumisen takia.

Vaatehuolto

Vaatehuoltopalveluna järjestetään pyykinpesupalvelua asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta vaatteiden pesuun kotona.

Liikkumista tukevat palvelut

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien kuljetuspalvelujen myöntämisperusteet 1.8.2018 alkaen.

 1. Hakijalla tulee olla kotikuntalain mukainen kotipaikka Aurassa.
 2. Hakijalla on suuria vaikeuksia liikkumisessa ja julkisen joukkoliikenteen käyttämisessä
 3. Hakija asuu kotonaan, eikä saa liikkumiseen tukea muiden säädösten nojalla. Kuljetuspalvelu ei korvaa esimerkiksi terveydenhuoltoon liittyviä matkoja, joihin Kela myöntää korvausta.
 4. Hakijan tuloina huomioidaan kaikki hakijan bruttotulot, ohjeellisena tulorajana 1500 €/kk.
 5. Palvelu on tarkoitettu kauppa- ja asiointimatkoihin Auran kunnan alueella.
 6. Palvelua myönnetään enintään 8 yhdensuuntaista taksimatkaa kuukaudessa.
 7. Palvelua haetaan kirjallisesti ja se myönnetään määräajaksi, enintään vuodeksi kerrallaan. Mikäli samaan kuljetukseen osallistuu useampia henkilöitä, tulee taksin periä jokaiselta matkustajalta heidän osuutensa matkakustannuksista. Palvelua käyttävällä saa kuitenkin olla mukanaan avustaja, jolta henkilöltä ei kuitenkaan peritä maksua.
 8. Palvelua ei myönnetä jos kotitaloudessa on käytettävissä oma auto ja ajolupa.
 9. Mikäli palvelut ovat saavutettavissa lyhyen matkan päästä kodista (esimerkiksi taajama-alue), palvelua ei voida myöntää.
 10. Kunta korvaa kuljetuspalvelusta enintään 14,00 euroa yhdensuuntaista matkaa kohden. Jos matkan hinta ylittää 14,00 euroa on asiakas velvollinen korvaamaan taksille ylittyvän osan.
 11. Palvelun myöntämisessä noudatetaan viranhaltijan tekemää palvelutarpeen arviointia

Ennalta ehkäisevät palvelut

Ikäihmisten palveluohjaus ja neuvonta

Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus – palvelujen tarkoituksena on edistää ikääntyneiden toimintakykyä ja terveyttä, hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä tukea arkielämässä pärjäämistä. Palveluohjauksesta on hyötyä, kun toimintakyky ja suoriutuminen askarruttavat ikäihmistä itseään, läheisiä ja omaisia sekä ikäihmisten parissa työskenteleviä. Palveluohjauksella pyritään vaikuttamaan niihin tekijöihin, jotka voivat huonontaa ikääntyvän elämänlaatua, elinoloja ja elämänhallintaa. Palvelun tavoitteena on, että ikääntyvä tuntee olonsa turvalliseksi kotona ja että hänellä on tietoa siitä, mistä apua saa tarvittaessa.

Palveluohjaus ja neuvonta:

 • yksilöllinen palveluohjaus
 • palvelutarpeen arviointi
  • fyysinen toimintakyky ja liikkuminen
  • muisti (ym. kognitiivinen toimintakyky)
  • psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky
  • tapaturmat ja niiden ehkäisy
  • turvallisuus ja asuinympäristö
  • ravitsemus
  • liikunta
  • lääkehoidon järjestäminen
 • tietoa kotona asumista tukevista palveluista
 • tietoa sosiaalietuuksista ja apua niiden hakemiseen
 • yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ikäihmisille Aurassa

​​Auran kunta aloittaa ennaltaehkäisevät ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit huhtikuussa.  Käynnit ovat vanhuspalvelulain 12 §:n mukaisia, ikäryhmittäin kohdennettuja tapaamisia kuntalaisille, jotka eivät ole säännöllisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä.

Kotikäyntien tavoitteena on tukea ikäihmisen hyvinvointia ja kotona asumista. Kotikäynneillä tehdään arvio henkilön toimintakyvystä ja asuinympäristön riskitekijöistä sekä annetaan ohjausta omaehtoiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Kotikäynnillä annetaan tietoa kunnassa tarjolla olevista palveluista ja ikäihmisille kuuluvista etuuksista sekä kerrotaan toimintakykyyn ja hyvinvointiin liittyvistä asioista kuten ravitsemuksesta, liikunnasta, tapaturmien ehkäisystä, kodin turvallisuudesta, muistiin vaikuttavista asioista ja lääkehoidon järjestämisestä.

Auran kunta lähettää 85 -vuotta täyttäneille auralaisille kirjeen, jossa kerrotaan asiasta. Tämän jälkeen Auran kunnan kotihoidon asiantuntija soittaa sopiakseen käynnin ajankohdasta. Kotikäynti sisältää yksilöllisen toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin.

Kotikäynti on vapaaehtoinen ja maksuton.