Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Se on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamiensa määrärahojen rajoissa.

Omaishoitotilanne voi syntyä vähitellen: omainen auttaa yhä enemmän joissakin arjen toimissa, kunnes huomaa, että läheinen ei enää selviydykään ilman apua. Joskus taas omaishoitotilanne syntyy äkillisesti sairauden tai vammautumisen seurauksena esimerkiksi silloin, kun perheeseen syntyy vammainen lapsi.

Omaishoidon tuen myöntämisen lähtökohtana on, että hoidettavan omainen tai läheinen haluaa ryhtyä omaishoitajaksi ja hoidettava hyväksyy hänet hoitajakseen. Tuen myöntämisen ja maksettavien palkkioiden perusteena on hoidon sitovuus ja vaativuus. Lapsilla hoitotyön sitovuutta verrataan samanikäisten terveiden lasten tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon.

Omaishoitajan on terveytensä ja toimintakykynsä puolesta oltava kykenevä omaishoitajaksi. Hoidettavan kotiolojen tulee olla omaishoidolle sopivat.

Kunta tekee päätöksen omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista. Kunta ja omaishoitaja tekevät omaishoidon tuesta omaishoitosopimuksen. Sopimuksen liitteeksi kunta, hoidettava ja omaishoitaja laativat yhdessä hoito- ja palvelusuunnitelman hoidettavalle. Omaishoidontukea voi vähentää kotiin annetut tai kodin ulkopuoliset palvelut.

Omaishoidon tuen hoitopalkkio maksetaan toimeksiantosopimuksen kunnan kanssa tehneelle hoitajalle ja on veronalaista tuloa.

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrät 01.01.2022 lukien toistaiseksi seuraavasti:

  •  1076,00 €/kk ryhmässä 1.
  •  623,00 €/kk ryhmässä 2.
  •  450,00 €/kk ryhmässä 3.

Omaishoidon myöntämisperusteet

Omaishoidon tukihakemus (pdf)

Omaishoidon tukihakemus (doc)

Lisätietoa:

Loimaan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry

Omaishoitajaliitto

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry