Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Katsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on laajentaa kuntalaisten tiedonsaantia ja osallistumis-mahdollisuuksia kaavoituksen kaikilla tasoilla. Kaavoituskatsauksesta tulee tiedottaa sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. MRL 63 §:n mukainen ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta voidaan tehdä kaavoituskatsauksen yhteydessä.

Kaavoituskatsaus Aura 2022.pdf