Yleiskaava

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön ohjaaminen laajoina kokonaisuuksina sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavaa voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain (osayleiskaava). Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla.

Auran kunnan uusi osayleiskaava on valmistunut ja kuulutettiin voimaantulleeksi 16.8.2022.

Osayleiskaava (linkki)

Kunnanvaltuusto päätti 1.4.2019 § 9 käynnistää Auran kunnan asemanseudun, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavatyön.

LAINVOIMAINEN KAAVA

Auran asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaava hyväksyttiin 17.1.2022 Auran kunnanvaltuustossa (§ 3). Varsinais-Suomen ELY-keskus jätti päätöksestä oikaisukehotuksen koskien Kivimetsän alueelle sijoittuvan liito-oravan elinpiirin edellyttämiä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä.

ELY-keskuksen oikaisukehotuksessa esitetyt kohdat tarkennettiin ja käsiteltiin kunnanvaltuuston kokouksessa 16.5.2022 § 17. Kunnanvaltuuston päätöksestä ei saapunut valituksia sen muutoksenhakuaikana 20.5. – 30.6.2022.

Kunnanhallitus on täten 8.8.2022 § 140 päätöksellä määrännyt osayleiskaavan tulemaan kokonaisuudessaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n perusteella ja kunnanvaltuuston päätöksen 16.5.2022 § 17 mukaisesti.

Lainvoimainen kaava-aineisto alla:

KAAVAEHDOTUKSEN TARKENNUKSET 18.10.2021

Osayleiskaavaehdotukseen on tehty tarkennuksia. Yleiskaavaehdotus on valmisteltu nähtävilläoloaikana saadun palautteen ja tarkennettujen selvitysten perusteella. Vastineiden käsittelyn jälkeen osayleiskaava etenee kunnanhallituksen käsittelyyn ja valtuuston vahvistettavaksi.

Tarkennettu aineisto alla

KAAVAEHDOTUS 20.5.2021

Kunnanhallitus (7.6.2021 §98) on hyväksynyt ja päättänyt asettaa nähtäville osayleiskaavaehdotuksen. Kaavaehdotus ja liitteet löytyvät alta:

LUONNOSVAIHEEN AINEISTO

Kunnanhallitus (8.6.2020 §103) on hyväksynyt ja päättänyt asettaa nähtäville Auran Asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavan laatimisvaiheen aineistot (ns. luonnosvaiheen aineisto).

Aineistot ovat nähtävillä kunnanvirastossa sen aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivulla koko kaavaprosessin ajan:

Kaava-aineiston esittelyvideo:

Menneet tapahtumat

Kaavaehdotuksesta otettiin vastaan lausuntoja 10.9.2021 asti sähköpostilla osoitteeseen kunta@aura.fi. Lausuntojen pohjalta tarkennetusta aineistosta otettiin vastaan muistutuksia pe 19.11. mennessä sähköpostilla osoitteeseen kunta@aura.fi.

Kunnan asukkailla ja kaavan osallisilla oli mahdollisuus lausua valmisteluvaiheen aineistosta mielipiteitä. Mielipiteet toimitettiin kirjallisina osoitettuna kunnanhallitukselle 31.8.2020 mennessä. Valmisteluvaiheen aineistoa esiteltiin yleisötilaisuudessa tiistaina 25.8.2020 klo 18.00 alkaen Aurasalissa, Urpontie 2.

Kunnan asukkailla ja kaavan osallisilla oli mahdollisuus lausua osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja riittävyydestä mielipiteitä. Mielipiteitä otettiin vastaan 30.6.2019 asti.

Auran kunta järjesti avoimet yleisötilaisuudet koskien asemanseudun, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavatyötä:

3.6.2019 klo 18.00 Asemanseudulla kirjaston auditoriossa, Urpontie 2
12.6.2019 klo 18.00 Kirkonkulman koululla, Vanha Tampereentie 153