KUNTAVAALIT 2021

Valittavien valtuutettujen lukumäärä

Sunnuntaina 18.4.2021 toimitettavassa kuntavaalissa valitaan Auran kunnanvaltuustoon toimikaudeksi 2021–2025 kunnanvaltuuston päätöksen mukaan 19 valtuutettua. Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Ehdokashakemusten toimittaminen keskusvaalilautakunnalle

Puolueen yhteislistan ja valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on toimitettava ehdokashakemukset keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 ennen kello 16. Samaan määräaikaan mennessä keskusvaalilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista.

Vaaliasiamiehillä, joille keskusvaalilautakunta on tehnyt huomautuksia, on oikeus viimeistään keskiviikkona 17.3.2021 ennen klo 16.00 tehdä niistä johtuvat oikaisut sekä täydentää ehdokashakemusta ja siihen liitettyjä asiakirjoja, Saman ajan kuluessa asiamiehellä on oikeus tehdä tarvittavia ehdokkaan nimeä, arvoa, ammattia tai tointa taikka kotikuntaa koskevia tarkistuksia.

Ehdokashakemuksia ja niihin liittyviä asiakirjoja vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Juho Karisaari kunnanvirastossa maanantaina ja tiistaina 8.3. – 9.3.2021 klo 12.00–16.00. Sihteerin kanssa voi tarvittaessa sopia muustakin vastaanottoajankohdasta.

Yhteystiedot

Auran keskusvaalilautakunnan osoite on Nikkarinkuja 8, PL 24, 21381 AURA

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juho Karisaari, puh 040 1272 897, vaalit@aura.fi

Aurassa 23.2.2021

KESKUSVAALILAUTAKUNTA