Lastensuojelu ja jälkihuolto

Lastensuojelulla on tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelu jakaantuu lastensuojelun avo- ja sijaishuoltoon.

Suurin osa lastensuojelutyöstä tehdään avohuollon lastensuojelutyönä. Lastensuojelun avohuollon tukitoimien avulla on mahdollista tukea lasta ja perhettä silloin, kun on tehty päätös lapsen tai nuoren lastensuojeluasiakkuudesta.

Tukitoimet voivat olla esimerkiksi:

  •     ohjaus ja neuvonta
  •     verkostoyhteistyö
  •     tukihenkilö tai –perhe
  •     lastensuojelun tehostettu perhetyö
  •     lapsen harrastustoiminnan tukeminen
  •     asumiseen liittyvien ongelmien ratkaisu
  •     avohuollon sijoitus

Tehostetulla perhetyöllä tarkoitetaan lastensuojelullista, suunnitelmallista ja tavoitteellista perheen tilanteen selvittelyä ja yhdessä sovittuihin muutoksiin tukemista. Perhetyöstä sovitaan lapsen asiakassuunnitelmassa ja lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tekee tukitoimesta päätöksen. Tehostetun (korjaavan) perhetyön perustehtävänä on lapsiperheiden tukeminen ja kuntouttaminen vaikeissa elämäntilanteissa lastensuojelun sosiaalityön tukitoimena, kun lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus ovat uhattuina. Tehostettua perhetyötä tekevät perheohjaaja ja perhetyöntekijä.

Työskentelyn aloittamisesta, työskentelyjakson pituudesta, seurannasta ja arvioinnista päätetään yhdessä lastensuojelun sosiaalityöntekijän, perheohjaajan/perhetyöntekijän ja perheen kanssa.

Lastensuojeluasioita hoidetaan tiimissä, johon kuuluvat sosiaalijohtaja, sosiaalityöntekijä, perheohjaaja ja perhetyöntekijä.

Huoli lapsesta, mihin ilmoittaa?

Jokaisella yksityishenkilölläkin (naapuri, sukulainen, ystävä) on oikeus kertoa huolensa havaitsemastaan lapsen tuen tarpeesta tai hädästä:

  • Tuen tarpeessa olevasta lapsesta voi tehdä ilmoituksen virka-aikana sosiaalitoimistoon sosiaalijohtajalle, sosiaalityöntekijälle tai perheohjaajalle.

Lastensuojeluilmoitus-lomake

Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden hätäkeskuksen kautta puh. 112

Virka-ajan ulkopuolella  sosiaalipäivystykseen on myös suora  puhelinnumero 02 2626 003

Asiakkaan opastus ja yhteydenotot:

Sosiaalitoimisto (Sosiaalijohtaja, sosiaalityöntekijä ja perheohjaaja)