Palotarkastus ja nuohous

Nuohous

Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Suuluukuttoman tulisijan (avotakka) tulipesää ei nuohota, ellei siitä erikseen sovita.

Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Tämän momentin mukainen määräväli ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja.

Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vuoden välein.

(Sisäasiainministeriön asetus nuohouksesta 539/2005)

Kunnan nuohouspalvelut järjestettiin aikaisemmin pelastuslaitoksen toimesta. Pelastuslain muutos nuohouksen osalta astui voimaan 1.1.2019, jolloin pelastuslaitoksilta poistettiin velvoite huolehtia nuohouspalveluiden järjestämisestä. Nykyään kiinteistönomistaja voi itse valita kiinteistöönsä ammattipätevyyden omaavan nuohoojan. Ammattipätevyyden omaavia nuohoojia voi etsiä esimerkiksi Nuohousalan Keskusliiton OMAnuohooja-palvelusta.

Mikä säilyy ennallaan:

  • Kiinteistöllä säilyy nuohousvelvoite, josta kiinteistönomistaja huolehtii.
  • Nuohoustyön sisältö pysyy samana.
  • Nuohouksen määrävälit pysyvät ennallaan: vakituisessa asuinkäytössä olevan rakennuksen tulisijat ja hormit on nuohottava vähintään vuoden välein ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.
  • Nuohoojalla on velvollisuus kirjallisesti ilmoittaa pelastuslaitokselle havaitsemistaan vakavista turvallisuuspuutteista: tulisijan tai savuhormin puutteet, puuttuvat tai liian heikkokuntoiset tikkaat, kattokulkutien osat tai katon turvavarusteet.

Mikä muuttuu:

  • Pelastuslaitoksilta poistetaan velvoite järjestää nuohoustoimintaa.
  • Nuohooja hinnoittelee vapaasti oman työnsä.
  • Nuohouksesta syntyvät reklamaatiot käsittelee jatkossa kuluttaja-asiamies tai kunnan kuluttajaneuvoja.
  • Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle suoritetusta nuohoustyöstä todistus, josta tulee selvitä rakennuksen osoite, nuohoustyön suorittaja, nuohouksen ajankohta, tehdyt toimenpiteet, havaitut viat ja puutteet.
  • Nuohoojan tutkintorakenteeseen tulee muutoksia. Nuohoojalla tulee olla nuohoojan ammattitutkinto tai talotekniikan ammattitutkinto, jossa on suoritettu nuohouksen osaamisala.

Palotarkastus

Palotarkastukset osa onnettomuuksien ehkäisyä. Palotarkastuksen tarkoitus on ehkäistä kohteen ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvia vaaroja. Palotarkastuksia suoritetaan aina määrävälein kohteen koosta ja toiminnasta riippuen. Palotarkastuksia suoritetaan kiinteistöjen lisäksi myös erilaisiin tapahtumiin.

Pelastuslaitoksen vaihde palvelee kiireettömissä asioissa
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen vaihde p. 02 263 3111

Palveleva palotarkastaja neuvoo
Palveleva palotarkastaja palvelee arkisin klo 9–15.

Omatoiminen palotarkastus

Ei perustu pelastuslakiin, mutta suositellaan tehtäväksi. Jokainen voi omatoimisesti suorittaa tarkastuksen kotonaan tai esimerkiksi työpaikallaan ja auttaa havaitsemaan turvallisuuteen liittyviä puutteita. Tukena voidaan käyttää omatoimisen palotarkastuksen lomaketta.

Lisätietoa palotarkastuksesta saa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen sivuilta https://www.varha.fi/fi/pelastuspalvelut