EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi 25. toukokuuta 2018. Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan. Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot.

TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja palvelun tuottaminen sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointi ja suunnittelu. Rekisteritietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, joka sille on määritelty, ellei muussa laissa ole toisin säädetty. Asiakastietoja voivat käyttää ainoastaan ao. asiakkaan palveluun tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat.

TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakasrekisteriin talletetut tiedot. Tarkastusoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voida toteuttaa valtakirjalla. Henkilön, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, tulee esittää pyyntö henkilökohtaisesti, omakätisesti allekirjoitetulla vapaamuotoisella tarkastuspyyntöhakemuksella.

Vapaamuotoinen tarkastuspyyntöhakemus tulee toimittaa:

Postiosoite: Auran kunta, kirjaamo, PL 24, 21381 Aura

Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, Aura

TIEDON KORJAUS

Asiakkaalla on oikeus vaatia itseään koskevien asiakastietojen korjaamista, jos ne hänen mielestään ovat kyseessä olevan palvelun tai etuuden antamisen kannalta virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita. Tiedon korjausvaatimus tulee esittää ja toimittaa kirjallisena ja perusteltuna sekä riittävän yksilöitynä.

Vapaamuotoinen tiedonkorjaamispyyntö tulee toimittaa:

Postiosoite: Auran kunta, kirjaamo, PL 24, 21381 Aura

Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, Aura

TIETOJEN LUOVUTUS JA HANKKIMINEN

Asiakkaasta saatuja tietoja käytetään palvelun antajan päivittäisessä toiminnassa eikä niitä luovuteta ulkopuolisille, ellei laki sitä salli. Jos tiedot on kerätty asiakkaalta suostumuksen perusteella, on asiakkaalla oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn. Kunnan palveluista suurin osa perustuu kuitenkin kunnan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen tai kunnan julkisen vallan käyttämiseen, eikä asiakkaalla silloin ole oikeutta perua tietojen käsittelyä.

ASIANOSAISEN OIKEUS TIEDONSAANTIIN

Lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta (JulkL 621/1999) 11 §:n mukaan asianosaisella on oikeus saada tieto asiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosainen on hakija, valittaja tai muu, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Pyyntö voi koskea muitakin asiakasasiakirjoja kuin asiakkaan asiakirjoihin sisältyviä tietoja, esimerkiksi ajanvaraustietoja, kuvia, videotallenteita. Tieto asiakirjasta voidaan jättää antamatta, jos se olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua tai lapsen etua taikka muuta erittäin tärkeää yksityistä etua. Asianosaisaseman perusteella tehtävä pyyntö esitetään vapaamuotoisesti ja se on aina esitettävä kirjallisesti perusteluineen. Pyynnöstä tulee ilmetä:

  • kenen tietoja pyyntö koskee
  • mitä tietoja tai asiakirjoja pyyntö koskee
  • mihin tarkoitukseen tietoja pyydetään

Pyynnössä on käytävä selville pyynnön esittäjän asianosaisuusasema. Asianosaisasema on selvitettävä todistuksella tai erillisellä selvityksellä. Vainajan tiedot voidaan luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen ja oikeuksien selvittämiseksi. Tiedonsaantia koskeva pyyntö käsitellään viivytyksettä, kuitenkin kahden (2) kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta. Asianosaisoikeuden perusteella saatuun tietoon liittyy vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto. Luovutettua tietoa saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, jonka vuoksi tieto on luovutettu.

Asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskeva pyyntö tulee toimittaa:

Postiosoite: Auran kunta, kirjaamo, PL 24, 21381 Aura

Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, Aura

VERKKOPALVELUT

Auran kunnan verkkopalvelussa kerätään käyttäjätietoja tilastointitarkoituksiin. Käyttäjää ei voida tunnistaa tilastointitarkoitukseen kerättyjen tietojen avulla, eikä sivustomme voi tietää esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei käyttäjä itse ole sitä antanut. Sähköpostiosoitetta kysytään yhteydenotto-/palautelomakkeessa, mikäli käyttäjä haluaa vastauksen yhteydenottoonsa. Yhteydenottolomakkeessa antamasi tietoja käytetään vain vastaamiseen. Auran kunta ei luovuta mitään käyttäjästä kerättyjä tietoja eteenpäin.