Asuintonttien yleiset luovutusehdot

Auran kunta luovuttaa asuinrakennuspaikat myymällä. Rakennuspaikkojen kauppahinnat hyväksyy kunnanvaltuusto. Alla olevissa yleisissä luovutusehdoissa on vain osa kiinteistökaupan ehdoista. Yksittäistä kauppaa koskevat sitovat ehdot hyväksytään lopullisessa kauppakirjassa.

  1. Kauppahinnan maksaminen

Kauppahinta ja muut kauppakirjassa mainitut maksut maksetaan kokonaan kaupantekotilaisuudessa ja kuitataan maksetuksi kauppakirjan allekirjoittamisella. Kaupanvahvistusmaksun suorittaa tontin ostaja.

  1. Omistus- ja hallintaoikeus

Tontin hallintaoikeus siirtyy ostajalle heti ja omistusoikeus heti sen jälkeen, kun kaupan hyväksymistä koskeva kunnan päätös on saanut lainvoiman.

  1. Varaus

Tonttien myynti toteutetaan ns. jatkuvan haun periaatteella, ellei toisin päätetä ja tontit luovutetaan varausjärjestyksessä. Mikäli samaan tonttiin tulee useita varauksia, tontti arvotaan.

Varausmaksua ei peritä, jos kauppakirja allekirjoitetaan kuukauden kuluessa kirjallisen varauksen jättämisestä. Mikäli kauppaa ei tehdä kuukauden kuluessa, varaus raukeaa.

Varausmaksun maksamalla tontin voi varata korkeintaan 3 kuukaudeksi. Varausmaksu on 500 €. Tontin varaajan tulee maksaa varausmaksu 7 päivän sisällä tontin varauksesta kunnan tilille. Mikäli varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, katsotaan varaus peruuntuneeksi ja tontti voidaan luovuttaa välittömästi toiselle.

Varausmaksu hyvitetään kaupan teon yhteydessä kauppahinnassa. Mikäli varaus ei johda kauppaan, varausmaksua ei palauteta.

  1. Rakentamisvelvoite

Ostaja sitoutuu rakentamaan viimeistään kolmen vuoden kuluessa tontille hyväksyttyjen piirustusten mukaisen asuinrakennuksen siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Kunnanhallitus voi hakemuksesta pidentää tässä tarkoitettua rakennusaikaa.

Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muuten luovuttamatta edelleen kiinteistöä rakentamattomana, ellei myyjä anna tähän kirjallista suostumusta. Mikäli kiinteistö luovutetaan rakentamattomana, uutta ostajaa sitovat samat kauppakirjaehdot, jotka on sovittu alkuperäisen ostajan ja kunnan välisessä kauppakirjassa.

  1. Sopimussakko

Jos ostaja vastoin antamaansa sitoutumista luovuttaa rakentamattoman tontin edelleen, hän on viipymättä velvollinen maksamaan kunnalle sopimussakon, joka on kauppahinnan suuruinen.

Jos ostaja ei täytä kohdan 4 rakentamisvelvoitetta, on sopimussakko 25 % kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua ja jokaiselta seuraavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes velvoite on täytetty tai sakkoa on maksettu kauppahinnan suuruinen määrä.

Kunnanhallitus voi perustellusta syystä vapauttaa ostajan joko kokonaan tai osittain tässä tarkoitettujen sopimussakkojen suorittamisesta.

  1. Tontin rakennuskelpoisuus

Ostaja vastaa tontin rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista.

  1. Lohkomiskulut

Tontin ostajalta peritään asemakaava-alueella lohkomiskuluna 1 200 € kaupanteon yhteydessä.