Vaalit

Yleistä tietoa vaaleista löydät osoitteesta vaalit.fi. Vaalien tulokset, ehdokaslistat ja tietoa äänestysaktiivisuudesta löydät Oikeusministeriön tulostietopalvelusta.

Vaalit Aurassa

Auran kunta on toiminut vaaleissa yhtenä äänestysalueena. Seuraavat lakisääteiset vaalit ovat presidentinvaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024.  Mahdollinen toinen äänestys pidetään sunnuntaina 11.2.2024.

Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa. Vaalipäivän kuntakohtaisesta äänestyspaikasta päättää kunnanhallitus.

Ennakkoäänestys

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Kunnan ennakkoäänestyspaikoista päättää kunnanhallitus.

Vuoden 2024 presidentinvaalien ennakkoäänestysaika on  keskiviikosta tiistaihin 17.–23.1.2024.

Ennakkoäänestys erityisissä ennakkoäänestyspaikoissa

Käyrän vankilassa ennakkoäänestys järjestetään vaalitoimikunnan määrääminä aikoina vähintään yhtenä päivänä. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavana olevat tai niihin otetut äänioikeutetut henkilöt.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Myös kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava tietyin edellytyksin. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksolla klo 9–20 välisenä aikana.

Ulkomainonta

Suomen Kuntaliitto on suositellut, että vaalien ulkomainonta niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, aloitettaisiin viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua. Lue vaalimainonnan erillinen tiedote tästä linkistä.

Kunnan vaalimainoskehikot pystytetään Asemanseudulle torialueen ja Yhdystien väliselle alueelle sekä Kirkonkulman koululle. Mainospaikat ovat maksuttomia. Kunnan omistuksessa ja määräämisvallassa olevilla alueilla, esimerkiksi kaavateillä voidaan harjoittaa myös ns. ”villiä” mainontaa edellyttäen, että mainosten asettamisessa huomioidaan järjestyslain 6 §:n ja tieliikennelain 73 §:n määräykset ja että mainoksia ei sijoiteta äänestyspaikkojen välittömään läheisyyteen niin, että ne vaikuttavat äänestäjien vaalivapauteen.

Vaalimainonnan sijoittamisesta katso myös Väyläviraston ohjeet:

https://vayla.fi/-/vaalimainosten-sijoittelussa-tulee-huomioida-liikenneturvallisuus

ohje_2021_vaalimainokset_valtion_web

AURAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA