Varhaiserityiskasvatus Aurassa

”Jokaisella lapsella on oikeus olla lapsi.
Hänet tulisi hyväksyä sellaisena kuin hän on.
Lapsella on myös oikeus saada tukea silloin kun hän sitä tarvitsee.
Laadukas varhaiskasvatus voi ennaltaehkäistä monien ongelmien syntyä tai vaikeutumista.”

Varhaiserityiskasvatus on osa yleistä päivähoitojärjestelmää ja se perustuu varhaiskasvatuslakiin. Sen tarkoituksena on tukea lapsen kehitystä ja oppimista ja auttaa vanhempia kasvatustyössä.

Aurassa erityiskasvatus ja esiopetuksen erityisopetus ovat sulautuneet osaksi tavallisen lapsiryhmän arkea. Lähdettäessä miettimään tukea tarvitsevan lapsen sijoittumista päivähoitoon, ovat lähtökohtana lapsen yksilölliset tarpeet, ikä- ja kehitystaso sekä vanhempien toiveet. Vaihtoehtoina ovat päiväkodin ja esiopetuksen eri ryhmät tai perhepäivähoito. Pääskynpesän Päiväkodissa toimii myös pienennetty ryhmä Satakielet.

Yhteistyössä lapsen vanhempien, eri asiantuntijoiden sekä päivähoito- ja esiopetusryhmien työntekijöiden kanssa mietitään niitä keinoja, joiden avulla lapsen kehitystä ja oppimista parhaiten tuetaan. Lapsella on oikeus saada tarvittaessa yleisen tuen lisäksi tehostettua tai erityistä tukea, jolloin hänelle laaditaan tehostetun tai erityisen tuen suunnitelma. Tähän suunnitelmaan kirjataan tavoitteet ja keinot kuntouksen järjestämisen muodoista ja toteutustavoista. Säännöllinen havainnointi ja kehityksen seuranta ovat myös osa tukea tarvitsevan lapsen kuntoutusta. Mahdollisia tukimuotoja ovat mm. pienryhmätyöskentely, erilaiset kielenkehityksen, motoriikan tai tunne-elämän kuntouttavat pienryhmät, yksilöllinen työskentely, ryhmäkoon pienentäminen tai ryhmäavustaja.

Aurassa toimivat myös varhaiserityiskasvatuksen työryhmä sekä esiopetuksen oppilashuolto-työryhmä, jotka ovat molemmat moniammatillisia työryhmiä. Niiden tehtävänä on mm. osaltaan koordinoida ja kehittää varhaiserityiskasvatusta ja -opetusta.

”Usein pienen lapsen pieniin vaikeuksiin puuttumalla voidaan ehkäistä isojen lasten isoja ongelmia!”